Almere, januari 2020


Beleidsplan 2020-2023 van de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven”      te Almere


Naam, zetel en gegevens.

Statutaire naam : Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven”.                      Statutaire zetel  : Almere.             Opgericht          : 1 januari 1998.

  K.v.K. nummer  : 52132145                                                                                        

 RSIN nummer  : 8203.30.504

Zondagse diensten worden gehouden in het gebouw van het Aeres College, Heliumweg 1, 1362 JA  Almere – Poort.

De diensten beginnen om 10.00 uur.  Website : www.deveiligehaven-almere.nl


Bestuurders.

Voorzitter / oudste : Dhr. Y. Oosterhoff                                                 

Penningmeester:       Dhr. C.J. Blom          

Secretaris  : Vacant


Doelstelling.

De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” stelt zich ten doel :  

 - Aan mensen het evangelie te verkondigen, opdat zij tot geloof komen in Jezus Christus, onze    

  Verlosser;                                                                                

- Haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden op de weg van navolging van de Here Jezus   Christus;      

- De gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze   te bevorderen met en door de   Heilige Geest;     

- Dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de   geloofsgenoten  (Gal. 6 vers 10).      


Beleid.

De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden en het ondersteunen van projecten worden gevormd door :

- Schenkingen, erfstellingen en legaten;

- Inkomsten uit vermogen;

- Collectes;

- Vaste, vrijwillige bijdrages;

- Alle andere verkrijgingen en baten.

Beloningsbeleid.

De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden. De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” kent geen betaalde werknemers en vrijwilligers. Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de werkzaamheden en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.


Activiteiten.

1. Elke zondag worden diensten gehouden. Deze zijn vrij toegankelijk en beginnen om 10.00 uur. Aansluitend wordt er koffie / thee / frisdrank genuttigd en worden ervaringen gedeeld. (Zie voor de diensten ook de website).                     

2. Twee - wekelijks zijn er de Bijbelstudies. (zie website).                                   

3. Twee – wekelijks zijn er bidstonden. (zie website).                                            

4. Elke laatste vrijdag van de maand organiseert de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” en maaltijd waarbij mensen uit Almere – Poort elkaar kunnen ontmoeten. Dit om integratie te vormen tussen de wijkbewoners en mensen die aan de rand staan.

5. Halfmaandelijks houdt de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” een Kerkcafé. Op deze avonden wordt over het geloof in Jezus Christus verteld en gedeeld met de bezoekers.